แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมเฉลย【ธ.ค. 2561】

(1 บทวิจารณ์จากลูกค้า)

฿395.00฿605.00

รูปแบบการสั่งชื้อ แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมเฉลย | อัพเดทล่าสุด ธ.ค. 2561

01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (จัดส่งทาง Email ภายใน 30 นาที)

02. แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (จัดส่งโดยขนส่งเอกชน ภายใน 1–3 วัน)

03. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท (มีค่าบริการเพิ่ม 20 บาท [585+20=605] จัดส่งโดยขนส่งเอกชน ภายใน 1–3 วัน)

ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมเฉลย | อัพเดท ธ.ค. 2561

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ | อัพเดทล่าสุด ธ.ค. 2561 คู่มือเตรียมสอบสำหรับสอบเข้าบรรจุเข้าสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เนื้อหาปรับปรุงใหม่ล่าสุด ตามประกาศรับสมัครของหน่วยงาน มีสารบัญ และเลขหน้าระบุบอย่างชัดเจน เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย พร้อมเฉลยข้อสอบท้ายบท เรียบเรียงโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบแข่งขันเพื่อบรรจุรับราชการ (ปรับปรุงเนื้อหาตามประกาศรับสมัคร ธ.ค. 2561) สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID : @booksdd 

เนื้อหาภายในเล่ม แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมเฉลย | อัพเดทล่าสุด ธ.ค. 2561

– ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมาตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมาตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนสามัญ
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล
– การบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ
– การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านพลังงานนิวเคลียร์
– การจัดทำและนำเสนอแผนงบประมาณ โครงการ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบายขององค์กร
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

รีวิวจากลูกค้าที่เคยใช้บริการจากทางร้าน

รูปแบบการสั่งชื้อ ฟรีค่าจัดส่ง

01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (จัดส่งทาง Email ภายใน 30 นาที)

02. แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (จัดส่งโดยขนส่งเอกชน ภายใน 1–3 วัน)

03. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท (มีค่าบริการเพิ่ม 20 บาท [585+20=605] จัดส่งโดยขนส่งเอกชน ภายใน 1–3 วัน)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และขั้นตอนการชำระเงิน

payment_lessbit2

สรุปแนวข้อสอบ คู่มือเตรืยมสอบ เก็งข้อสอบ แนวข้อสอบราชการ พนักงานราชการ หน่วยงานรัฐ ปรับปรุงเนื้อหา ตามประกาศรับสมัครของหน่วยงาน ก่อนออกว่างจำหน่าย มีสารบัญ และเลขหน้าระบุบอย่างชัดเจน เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID : @booksdd อย่าลืมมี @ นำหน้าด้วยนะค่ะ


วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ บทบาทหน้าที่และค่านิยม

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำที่มีความพร้อมด้านการกำกับดูแลและการพัฒนาเครือข่ายด้านนิวเคลียร์และรังสีในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

 1. กำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัย และการพิทักษ์ความปลอดภัย
 2. เฝ้าระวังภัย เตรียมพร้อม และรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยทางนิวเคลียร์และรังสีเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
 4. เสริมสร้างเครือข่าย พันธกรณี และความตกลงระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
 5. เผยแพร่ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้แก่ประชาชน

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน

 1. ปฏิบัติงานเลขานุการในคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
 2. กำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี นิวเคลียร์และวัสดุนิวเคลียร์
 3. ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์
 4. เสนอแนะโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของการพัฒนาและใช้พลังงานปรมาณู
 5. ประสานงานและดำเนินการด้านความร่วมมือ ให้เป็นไปตามพันธกิจกับองค์การระหว่างประเทศและหน่วยงานในต่างประเทศ
 6. ประสานงานและดำเนินงานการสนับสนุนแผนงานความมั่นคงแห่งชาติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู
 7. ประสานงานและดำเนินการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในประเทศและต่างประเทศ
 8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติหรือตามที่กระทรวงฯ หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาความพร้อมด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ทั้งภายในและต่างประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. การส่งเสริมถ่ายทอดความรู้และสร้างความตระหนักด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี

ค่านิยม ปส.

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.) ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้ดำเนินการจัดทำค่านิยมองค์กรขึ้นใหม่ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับบุคลากรในการยึดถือนำไปปฏิบัติใช้ โดยมีความสอดคล้องกับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่จัดทำขึ้น โดยค่านิยมของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2560 – 2564 นั้น คือ “ATOM” ซึ่งมีความหมายดังนี้

A = Accountability ความรับผิดชอบ

T = Transparency ความโปรงใส

O = Observant ใส่ใจในรายละเอียด

M = Masterful เชี่ยวชาญ

วัฒนธรรม ปส.

ยึดมั่นในมาตราฐานการกำกับ ตามหลักมาตรฐานสากล บริการด้วยความโปร่งใสเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม

 

Additional information

รูปแบบ

เก็บเงินปลายทาง, เล่มหนังสือ, ไฟล์ PDF

1 review for แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมเฉลย【ธ.ค. 2561】

 1. webmaster

  แนวข้อสอบ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมเฉลย【ธ.ค. 2561】
  – นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ http://bit.ly/2DILng7
  – นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ http://bit.ly/2DMvYvp
  – นิติกรปฏิบัติการ http://bit.ly/2DKN3G2

เพิ่มบทวิจารณ์

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.