Posted on Leave a comment

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 36 อัตรา ตั้งแต่วันที่  16 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2567

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 36 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม 2567

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 36 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่  16 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2567

ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ่นไป

2. ตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ่นไป

3. ตําแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านวิชาชีพอุตสาหกรรม)
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาครุศาสตร์ สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม ทางอุตสาหกรรมศิลป์ ทางอุตสาหกรรม ทางวิศวกรรม ทางเทคโนโลยี ทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม ทางครุศาสตร์วิศวกรรม ทางครุศาสตร์ เทคโนโลยี และ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ่นไป

4. ตําแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านวิชาชีพ)
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาครุศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางศิลปศึกษา ทางศิลปศาสตร์ ทางธุรกิจศึกษา ทางดนตรีศึกษา ทางคหกรรมศาสตร์ ทางเกษตรศาสตร์ ทางเกษตรกรรม ทางการเกษตร ทางศิลปหัตถกรรม ทางศิลปกรรม ทางดุริยางคศิลป์ ทางดุริยางคศาสตร์ และ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ่นไป

5. ตําแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพลศึกษา)
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทางพลศึกษา ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา และ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ่นไป

6. ตําแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านสามัญ)
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ่นไป

7. ตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชา บริหารธุรกิจ สาขาหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ่นไป

8. ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชา บริหารธุรกิจ และ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ่นไป

9. ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
จำนวน 6 อัตรา
เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี สาขาวิชา การบัญชี สาขาการเงิน สาขาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

10. ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
จำนวน 8 อัตรา
เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี สาขาวิชา การบัญชี สาขาการเงิน สาขาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ที่เว็บไซต์  https://djop.thaijobjob.com/


ที่มา https://www.ประกาศผลสอบ.com/

 

Loading

Posted on Leave a comment

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 52 อัตรา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2567

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 52 อัตรา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2567

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ  52 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2567

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน  15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ได้รับปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือที่สูงกว่า

2. ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
จำนวน 40 อัตรา
เงินเดือน  15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ได้รับปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือที่สูงกว่า

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน  11,500 – 12,650  บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรือสาขาวิชาช่างกลทางการเกษตร
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือที่สูงกว่า

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน  11,500 – 12,650  บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือที่สูงกว่า

5. ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน  11,500 – 12,650  บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือที่สูงกว่า

6. ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน  11,500 – 12,650  บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือที่สูงกว่า

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต  ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://onab.thaijobjob.com/


ที่มา https://www.ประกาศผลสอบ.com/

 

Loading

Posted on Leave a comment

กรมส่งเสริมการเกษตร  เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 134 อัตรา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2567

กรมส่งเสริมการเกษตร  เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 134 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2567

กรมส่งเสริมการเกษตร  เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 134 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2567

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
จํานวน 70 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ดังนี้
หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา ทางพฤกษศาสตร์ ทางชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ
ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร – สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์

2. ตําแหน่งวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ
จํานวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติสำหรับเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมการเกษตร หรือทางวิศวกรรมเคื่องกล

3. ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
จํานวน 39 อัตรา
เงินเดือน 10,840 – 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรือวุฒิอนุปริญญา ทุกสาขาวิชา

4. ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
จํานวน 10 อัตรา
เงินเดือน 10,840 – 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรือวุฒิอนุปริญญา ทุกสาขาวิชา

5. ตําแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
จํานวน 11 อัตรา
เงินเดือน 10,840 – 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาวิชาเทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรือได้รับอนุปริญญา หลักสูตร 2 ปีหรือหลักสูตร 3 ปี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางเครื่องกล ทางเทคโนโลยีเครื่องกล ทางเทคโนโลยี เครื่องยนต์ ทางเทคโนโลยียานยนต์ ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทางโลหะ

6. ตําแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
จํานวน 2 อัตรา
เงินเดือน 10,840 – 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีหรือหลักสูตร 3 ปี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ในสาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

7. ตําแหน่งนนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
จํานวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,840 – 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาเทคนิควิศวกรรมสํารวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการ
งานก่อสร้าง หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีหรือหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางเทคนิควิศวกรรมสํารวจ ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา ทางเทคนิค
การจัดการงานก่อสร้าง ทางโยธา ทางสํารวจ

***   เป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ตามระดับวุฒิ การศึกษาที่สมัครของแต่ละตําแหน่ง ทั้งนี้ สามารถนําผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับ การศึกษาที่สูงกว่าไปใช้ในการสอบแข่งขันในระดับที่ต่ํากว่าได้ ตามคุณวุฒิที่รับสมัคร

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์  https://doae.thaijobjob.com/ที่มา https://www.ประกาศผลสอบ.com/

 

Loading

Posted on Leave a comment

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 187 อัตรา วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2567

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 187 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2567

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 187 อัตรา วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2567

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร)
จำนวน 164 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

2. ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
จำนวน  9 อัตรา
เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
จำนวน 13 อัตรา
เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://cdd.jobthaigov.com/CDD/CDD.Register.Web/

 ที่มา https://www.ประกาศผลสอบ.com/prd-detail.php?prd_id=201

 

Loading

Posted on Leave a comment

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 28 อัตรา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2567

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 28 อัตรา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2567

กรมบัญชีกลาง  เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 28 อัตรา   รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2567

ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ นักบัญชีปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ
จำนวน 12 อัตรา
เงินเดือน 15,000– 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

2. ตำแหน่งนักบัญชีปฏิบัติการ
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000– 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางบัญชี ตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

3. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000– 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ ตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน
จำนวน 12 อัตรา
เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
ตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

***  ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับคุณวุฒิเดียวกันกับ คุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันที่ 22 มีนาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://cgd.thaijobjob.com/ที่มา https://www.ประกาศผลสอบ.com/

 

Loading

Posted on

แนวข้อสอบ ม.38 ค.(2) สพฐ. ภาค ก+ข ฉบับสมบูรณ์ ปรับปรุง 2567

แนวข้อสอบ ม.38 ค.(2) สพฐ. ภาค ก+ข ฉบับสมบูรณ์ ปรับปรุง 2567 ครบทุกหลักสูตรภายในเล่มเดียว 

แนวข้อสอบ ม.38 ค.(2) สพฐ. ภาค ก+ข ฉบับสมบูรณ์ ปรับปรุง 2567 บุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบทุกหลักสูตรภายในเล่มเดียว สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID : @booksdd หรือคลิก https://lin.ee/hdY4Mhs

👉 สั่งซื้อ Line id: @booksdd
👉 สั่งซื้อ > https://lin.ee/hdY4Mhs (Line)
👉 สั่งซื้อ > m.me/bysheetstore (facebook)

ดูรีวิวจากลูกค้าได้ที่ http://bit.ly/2JYALcs

 

Loading

Posted on

แนวข้อสอบท้องถิ่น 66 ฉบับสมบูรณ์ ครบทุกหลักสูตรภายในเล่มเดียว

แนวข้อสอบท้องถิ่น 66 ฉบับสมบูรณ์ ครบทุกหลักสูตรภายในเล่มเดียว

แนวข้อสอบท้องถิ่น 66 ฉบับสมบูรณ์ ครบทุกหลักสูตรภายในเล่มเดียว คู่มือเตรียมสอบสำหรับสอบเข้าเป็นข้าราชการ (ท้องถิ่น) ครบถ้วนในเล่มเดียวประกอบด้วย (เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลยและฟรี MP3 ไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์) ฟรีค่าจัดส่ง ชุดแนวข้อสอบมีรูปแบบให้เลือกแบบ PDF และหนังสือ แบบหนังสือฟรีค่าส่ง มีบริการเก็บเงินปลายทาง สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID : @booksdd หรือคลิก https://lin.ee/hdY4Mhs

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2566 ฉบับสมบูรณ์ ครบทุกหลักสูตรภายในเล่มเดียว

👉 สั่งซื้อ Line id: @booksdd
👉 สั่งซื้อ > https://lin.ee/hdY4Mhs (Line)
👉 สั่งซื้อ > https://m.me/SheetstoreBookShop (facebook)
👉 สั่งซื้อ > http://bit.ly/2FmtdQM (shopee)

ดูรีวิวจากลูกค้าได้ที่ http://bit.ly/2JYALcs

ตําแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน 

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสวนสาธารณะปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ พยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ สัตวแพทย์ปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นายช่างสํารวจปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66

ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ สถาปนิกปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นักผังเมืองปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นักสันทนาการปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66

 

 

 

Loading

Posted on

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2567 ฉบับสมบูรณ์ ครบทุกหลักสูตรภายในเล่มเดียว

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2567 ฉบับสมบูรณ์ ครบทุกหลักสูตรภายในเล่มเดียว

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2567 ฉบับสมบูรณ์ ครบทุกหลักสูตรภายในเล่มเดียว คู่มือเตรียมสอบสำหรับสอบเข้าเป็นข้าราชการ (ท้องถิ่น) ครบถ้วนในเล่มเดียวประกอบด้วย (เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลยและฟรี MP3 ไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์) ฟรีค่าจัดส่ง ชุดแนวข้อสอบมีรูปแบบให้เลือกแบบ PDF และหนังสือ แบบหนังสือฟรีค่าส่ง มีบริการเก็บเงินปลายทาง สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID : @booksdd หรือคลิก https://lin.ee/hdY4Mhs

แนวข้อสอบท้องถิ่น 67 ฉบับสมบูรณ์ ครบทุกหลักสูตรภายในเล่มเดียว

👉 สั่งซื้อ Line id: @booksdd
👉 สั่งซื้อ > https://lin.ee/hdY4Mhs (Line)
👉 สั่งซื้อ > https://m.me/SheetstoreBookShop (facebook)
👉 สั่งซื้อ > http://bit.ly/2FmtdQM (shopee)

ดูรีวิวจากลูกค้าได้ที่ http://bit.ly/2JYALcs

ตําแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน 

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสวนสาธารณะปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ พยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ สัตวแพทย์ปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นายช่างสํารวจปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67

ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ สถาปนิกปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นักผังเมืองปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นักสันทนาการปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67

 

 

 

Loading

Posted on Leave a comment

แนวข้อสอบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปรับปรุง มิถุนายน 2566

แนวข้อสอบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปรับปรุง มิถุนายน 2566 ฉบับสมบูรณ์ ครบทุกหลักสูตรภายในเล่มเดียว

แนวข้อสอบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปรับปรุง มิถุนายน 2566 ฉบับสมบูรณ์ ครบทุกหลักสูตรภายในเล่มเดียว คู่มือเตรียมสอบสำหรับสอบเข้าเป็นรับราชการ ปรับปรุงตามประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มิถุนายน 2566  ครบถ้วนในเล่มเดียวประกอบด้วย (เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลยและฟรี MP3 ไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์) ฟรีค่าจัดส่ง แบบ PDF และหนังสือ แบบหนังสือฟรีค่าส่ง มีบริการเก็บเงินปลายทาง สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID : @booksdd หรือคลิก https://lin.ee/hdY4Mhs

แนวข้อสอบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ฉบับปรับปรุงล่าสุด 2566


👉 สั่งซื้อ Line id: @booksdd
👉 สั่งซื้อ > https://lin.ee/hdY4Mhs (Line)
👉 สั่งซื้อ > https://m.me/SheetstoreBookShop (facebook)

✅ ปรับปรุงเนื้อหาตามประกาศสอบ
✅ กระชับ ตรงประเด็น ครบจบในเล่มเดียว
✅ สรุปสาระสำคัญ แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย
✅ มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
✅ PDF ส่งภายใน 5 นาที ไม่ต้องรอนาน
✅ หนังสือจัดส่งฟรีผ่าน Flash Express มีเก็บเงินปลายทาง
✅ ฟรีไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ดูรีวิวจากลูกค้าได้ที่ http://bit.ly/2JYALcs

Loading

Posted on Leave a comment

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 140 อัตรา วันที่ 19 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2566

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 140 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 19 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2566

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 140 อัตรา วันที่ 19 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2566


กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 140 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 19 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2566

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขั้นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
จำนวน 50 อัตรา
เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน
จำนวน 90 อัตรา
เงินเดือน 11,500 -12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือ ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ที่เว็บไซต์ https://job.dopa.go.th

 

แนวข้อสอบกรมการปกครอง 2566