Posted on Leave a comment

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 187 อัตรา วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2567

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 187 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2567

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 187 อัตรา วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2567

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร)
จำนวน 164 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
🟠 SHOPEE : https://shope.ee/5Knlj6FyAS
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

2. ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
🟠 SHOPEE : https://shope.ee/7zoWu1w8qI
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
จำนวน  9 อัตรา
เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
🟠 SHOPEE : https://shope.ee/6fJ9JbIggL
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
จำนวน 13 อัตรา
เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
🟠 SHOPEE : https://shope.ee/4VEejeCiqy
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://cdd.jobthaigov.com/CDD/CDD.Register.Web/

🎯 แนวข้อสอบ กรมการพัฒนาชุมชน ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2567
🛍️ SHOPEE : https://shope.ee/4VEeszTpKs
🟣 LAZADA : https://s.lazada.co.th/s.mN87N
🟢 LINE SHOPPING : https://shop.line.me/@booksdd/product/1005977524

 

ที่มา https://www.ประกาศผลสอบ.com/prd-detail.php?prd_id=201

 

Loading

Posted on Leave a comment

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 28 อัตรา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2567

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 28 อัตรา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2567

กรมบัญชีกลาง  เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 28 อัตรา   รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2567

ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ นักบัญชีปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ
จำนวน 12 อัตรา
เงินเดือน 15,000– 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

2. ตำแหน่งนักบัญชีปฏิบัติการ
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000– 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางบัญชี ตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

3. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000– 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ ตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน
จำนวน 12 อัตรา
เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
ตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

***  ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับคุณวุฒิเดียวกันกับ คุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันที่ 22 มีนาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://cgd.thaijobjob.com/

ที่มา https://www.ประกาศผลสอบ.com/

 

Loading

Posted on

แนวข้อสอบท้องถิ่น 66 ฉบับสมบูรณ์ ครบทุกหลักสูตรภายในเล่มเดียว

แนวข้อสอบท้องถิ่น 66 ฉบับสมบูรณ์ ครบทุกหลักสูตรภายในเล่มเดียว

แนวข้อสอบท้องถิ่น 66 ฉบับสมบูรณ์ ครบทุกหลักสูตรภายในเล่มเดียว คู่มือเตรียมสอบสำหรับสอบเข้าเป็นข้าราชการ (ท้องถิ่น) ครบถ้วนในเล่มเดียวประกอบด้วย (เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลยและฟรี MP3 ไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์) ฟรีค่าจัดส่ง ชุดแนวข้อสอบมีรูปแบบให้เลือกแบบ PDF และหนังสือ แบบหนังสือฟรีค่าส่ง มีบริการเก็บเงินปลายทาง สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID : @booksdd หรือคลิก https://lin.ee/hdY4Mhs

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2566 ฉบับสมบูรณ์ ครบทุกหลักสูตรภายในเล่มเดียว

👉 สั่งซื้อ Line id: @booksdd
👉 สั่งซื้อ > https://lin.ee/hdY4Mhs (Line)
👉 สั่งซื้อ > https://m.me/SheetstoreBookShop (facebook)
👉 สั่งซื้อ > http://bit.ly/2FmtdQM (shopee)

ดูรีวิวจากลูกค้าได้ที่ http://bit.ly/2JYALcs

ตําแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน 

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสวนสาธารณะปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ พยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ สัตวแพทย์ปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นายช่างสํารวจปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66

ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ สถาปนิกปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นักผังเมืองปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นักสันทนาการปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66

 

 

 

Loading

Posted on

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2567 ฉบับสมบูรณ์ ครบทุกหลักสูตรภายในเล่มเดียว

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2567 ฉบับสมบูรณ์ ครบทุกหลักสูตรภายในเล่มเดียว

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2567 ฉบับสมบูรณ์ ครบทุกหลักสูตรภายในเล่มเดียว คู่มือเตรียมสอบสำหรับสอบเข้าเป็นข้าราชการ (ท้องถิ่น) ครบถ้วนในเล่มเดียวประกอบด้วย (เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลยและฟรี MP3 ไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์) ฟรีค่าจัดส่ง ชุดแนวข้อสอบมีรูปแบบให้เลือกแบบ PDF และหนังสือ แบบหนังสือฟรีค่าส่ง มีบริการเก็บเงินปลายทาง สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID : @booksdd หรือคลิก https://lin.ee/hdY4Mhs

แนวข้อสอบท้องถิ่น 67 ฉบับสมบูรณ์ ครบทุกหลักสูตรภายในเล่มเดียว

👉 สั่งซื้อ Line id: @booksdd
👉 สั่งซื้อ > https://lin.ee/hdY4Mhs (Line)
👉 สั่งซื้อ > https://m.me/SheetstoreBookShop (facebook)
👉 สั่งซื้อ > http://bit.ly/2FmtdQM (shopee)

ดูรีวิวจากลูกค้าได้ที่ http://bit.ly/2JYALcs

ตําแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน 

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสวนสาธารณะปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ พยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ สัตวแพทย์ปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นายช่างสํารวจปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67

ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ สถาปนิกปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นักผังเมืองปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นักสันทนาการปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67

 

 

 

Loading

Posted on Leave a comment

แนวข้อสอบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปรับปรุง มิถุนายน 2566

แนวข้อสอบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปรับปรุง มิถุนายน 2566 ฉบับสมบูรณ์ ครบทุกหลักสูตรภายในเล่มเดียว

แนวข้อสอบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปรับปรุง มิถุนายน 2566 ฉบับสมบูรณ์ ครบทุกหลักสูตรภายในเล่มเดียว คู่มือเตรียมสอบสำหรับสอบเข้าเป็นรับราชการ ปรับปรุงตามประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มิถุนายน 2566  ครบถ้วนในเล่มเดียวประกอบด้วย (เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลยและฟรี MP3 ไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์) ฟรีค่าจัดส่ง แบบ PDF และหนังสือ แบบหนังสือฟรีค่าส่ง มีบริการเก็บเงินปลายทาง สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID : @booksdd หรือคลิก https://lin.ee/hdY4Mhs

แนวข้อสอบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ฉบับปรับปรุงล่าสุด 2566


👉 สั่งซื้อ Line id: @booksdd
👉 สั่งซื้อ > https://lin.ee/hdY4Mhs (Line)
👉 สั่งซื้อ > https://m.me/SheetstoreBookShop (facebook)

✅ ปรับปรุงเนื้อหาตามประกาศสอบ
✅ กระชับ ตรงประเด็น ครบจบในเล่มเดียว
✅ สรุปสาระสำคัญ แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย
✅ มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
✅ PDF ส่งภายใน 5 นาที ไม่ต้องรอนาน
✅ หนังสือจัดส่งฟรีผ่าน Flash Express มีเก็บเงินปลายทาง
✅ ฟรีไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ดูรีวิวจากลูกค้าได้ที่ http://bit.ly/2JYALcs

Loading

Posted on Leave a comment

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 140 อัตรา วันที่ 19 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2566

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 140 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 19 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2566

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 140 อัตรา วันที่ 19 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2566


กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 140 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 19 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2566

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขั้นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
จำนวน 50 อัตรา
เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน
จำนวน 90 อัตรา
เงินเดือน 11,500 -12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือ ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ที่เว็บไซต์ https://job.dopa.go.th

 

แนวข้อสอบกรมการปกครอง 2566


ที่มา https://www.ประกาศผลสอบ.com/prd-detail.php?prd_id=184

Loading

Posted on Leave a comment

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 10 อัตรา วันที่ 15 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2566

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 10 อัตรา วันที่ 15 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2566

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 10 อัตรา วันที่ 15 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2566


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 10 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 15 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2566

ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ และ
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

2. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

3. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับอนุปริญญา หรือสูงกว่า

5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับอนุปริญญา หรือสูงกว่า

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน  2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ทางเว็บไชต์ https://nrcthajobjob.com

 

แนวข้อสอบสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2566


ที่มา https://www.ประกาศผลสอบ.com/prd-detail.php?prd_id=58

 

Loading

Posted on Leave a comment

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 25 อัตรา วันที่ 28 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2566

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 25 อัตรา วันที่ 28 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2566

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 25 อัตรา วันที่ 28 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2566


สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 25 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 28 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2566

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
–  เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป


2. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ และ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

3. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
จำนวน 15 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิซาเศรษฐศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองและ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 
การรับสมัคร
รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://moi.thaijobjob.com

 

แนวข้อสอบสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 2566


ที่มา https://www.ประกาศผลสอบ.com/prd-detail.php?prd_id=49

Loading

Posted on Leave a comment

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการจำนวน 7 ตำแหน่ง 229 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 – 24 พฤษภาคม 2566

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการจำนวน 7 ตำแหน่ง 229 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 24 พฤษภาคม 2566

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการจำนวน 7 ตำแหน่ง 229 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 – 24 พฤษภาคม 2566

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมทางหลวง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่ง ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง และ
– ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ทั้งนี้ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมฯ จะต้องได้รับอนุญาตภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือ 24 พฤษภาคม 2566
– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า

2. ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ  
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์
– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า

3. ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยี-สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า

4. ตำแหน่ง ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน   
จำนวน 150 อัตรา
เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า

5. ตำแหน่ง ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
จำนวน 15 อัตรา
เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า

6. ตำแหน่ง ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  
จำนวน 15 อัตรา
เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า

7. ตำแหน่ง ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน   
จำนวน 40 อัตรา
เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร
– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 24 พฤษภาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://doh.thaijobjob.com/


แนวข้อสอบกรมทางหลวง 2566
** กำลังจัดทำสำหรับสอบข้าราชการ **

Loading

Posted on Leave a comment

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการจำนวน 5 ตำแหน่ง 900 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 พฤษภาคม 2566 (ภาค ก. พิเศษ)

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการจำนวน 5 ตำแหน่ง 900 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 พฤษภาคม 2566 (ภาค ก. พิเศษ)

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการจำนวน 5 ตำแหน่ง 900 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 พฤษภาคม 2566 (ภาค ก. พิเศษ)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 520 อัตรา

1. ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 300 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางบัญชี
(ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาได้ที่ Link http://accreditation.ocsc.go.th)

2. ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 150 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาได้ที่ Link : http://accreditation.ocsc.go.th)

3. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 70 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
(ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาได้ที่ Link : http://accreditation.ocsc.go.th)


ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง 380 อัตรา

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 350 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว สาขาวิชา การจัดการทั่วไป สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน หรือสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
– ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ หรือสาขาวิชาภาษาวรรณคดี
(ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาได้ที่ Link : http://accreditation.ocsc.go.th)


5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 30 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว สาขาวิชา การจัดการทั่วไป สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการโรงแรม และบริการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน
หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
– ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ เทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา อุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ หรือสาขาวิชาภาษา วรรณคดี (ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาได้ที่ Link : http://accreditation.ocsc.go.th)

***  ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ในระดับที่สมัครสอบ หรือสูงกว่า ภายในวันที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง ตามคุณวุฒิของแต่ละ ตําแหน่งที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ 1 – 5

กรณีที่ผู้สมัครสอบที่ไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ของสํานักงาน ก.พ. ในระดับที่สมัครสอบ หรือสูงกว่า เมื่อสอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตําแหน่งแล้ว จะต้องสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ซึ่งสํานักงาน ก.พ. ดําเนินการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (ภาค ก พิเศษ) โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่10 – 14 กรกฎาคม 2566


การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 พฤษภาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://tax.thaijobjob.com/

รายละเอียดการรับสมัคร คลิก


แนวข้อสอบกรมสรรพากร 2566

Loading

Posted on Leave a comment

กอ.รมน. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเพื่อเข้ารับราชการ 21 อัตรา วันที่ 10 เม.ย.-8 พ.ค. 66

กอ.รมน. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเพื่อเข้ารับราชการ 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2566 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

กอ.รมน. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเพื่อเข้ารับราชการ 21 อัตรา วันที่ 10 เม.ย.-8 พ.ค. 66

ประกาศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ประจำกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกับที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 8 พฤษภาคม 2566

2. ตำแหน่ง นักการข่าวปฏิบัติการ
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกับที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 8 พฤษภาคม 2566

3. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกับที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 8 พฤษภาคม 2566

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 9,4000 – 10,340 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกับที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 8 พฤษภาคม 2566

5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 9,4000 – 10,340 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกับที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 8 พฤษภาคม 2566

6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 9,4000 – 10,340 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกับที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 8 พฤษภาคม 2566

7. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 9,4000 – 10,340 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกับที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 8 พฤษภาคม 2566

8. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 9,4000 – 10,340 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกับที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 8 พฤษภาคม 2566

9. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 9,4000 – 10,340 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกับที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 8 พฤษภาคม 2566

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://isoc.thaijobjob.com/


แนวข้อสอบ กอ.รมน. 2566

Loading

Posted on Leave a comment

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ) เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 464 อัตรา วันที่ 11 เม.ย.-9 พ.ค. 66

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ) เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 464 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2566

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ) เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 11 ตำแหน่ง 464 อัตรา วันที่ 11 เม.ย.-9 พ.ค. 66

🎯 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านไฟฟ้า)
จำนวน 15 อัตรา
เงินเดือน11,500 -12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่งผู้สมัคร
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
– ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

2. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
จำนวน 162 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่งผู้สมัคร
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

3. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านเวชสถิติ)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน15,000 -16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่งผู้สมัคร
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางเวชระเบียน หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทางเวชระเบียน

4. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
จำนวน 19 อัตรา
เงินเดือน15,000 -16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่งผู้สมัคร
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
จำนวน 47 อัตรา
เงินเดือน10,840-12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่งผู้สมัคร
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการสาธารณสุข หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ
– ได้รับอนุปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน)
จำนวน 13 อัตรา
เงินเดือน10,840-12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่งผู้สมัคร
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางเวชกิจฉุกเฉิน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ
– ได้รับอนุปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเวชกิจฉุกเฉิน

7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
จำนวน 48 อัตรา
เงินเดือน11,500 -12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่งผู้สมัคร
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือ
– ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา

8. ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
จำนวน 100 อัตรา
เงินเดือน 11,500 -12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่งผู้สมัคร
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือ
– ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา

9. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
จำนวน 43 อัตรา
เงินเดือน 11,500 -12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่งผู้สมัคร
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือ
– ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา

10. ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน11,500 -12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่งผู้สมัคร
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง หรือ

– ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาก่อสร้าง

11. ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านโยธา)
จำนวน 11 อัตรา
เงินเดือน 11,500 -12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่งผู้สมัคร
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง หรือ
– ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาก่อสร้าง

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://moph.thaijobjob.com


แนวข้อสอบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) 2566