Posted on 1 Comment

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 7 อัตรา

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2562

 

รายละเอียด ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา http://bit.ly/35Gr2Dy

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ

– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือ กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้วจะต้องสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จัดให้สำหรับส่วนราชการ ต่าง ๆ ที่เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (ภาค ก.พิเศษ) ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

 

2. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา  http://bit.ly/2IX3BMx

– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ

– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือ กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้วจะต้องสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จัดให้สำหรับส่วนราชการ ต่าง ๆ ที่เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (ภาค ก.พิเศษ) ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

 

3. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา 

– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีไฟฟ้า หรือทางเทคโนโลยีเครื่องกล หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และ

–  ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือ กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้วจะต้องสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จัดให้สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ที่เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (ภาค ก.พิเศษ) ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

 

4. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา http://bit.ly/35EcvrX

– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ

– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือ กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้วจะต้องสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จัดให้สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ที่เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (ภาค ก.พิเศษ) ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

 

5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา http://bit.ly/32m7uCu

– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ และ

–  ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือ กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้วจะต้องสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จัดให้สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ที่เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (ภาค ก.พิเศษ) ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

 

6. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา http://bit.ly/32ni1gy

– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ

– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือ กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้วจะต้องสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จัดให้สำหรับส่วนราชการ ต่าง ๆ ที่เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (ภาค ก.พิเศษ) ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2562 https://dede.thaijobjob.com/

 

 

 ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ลงวันที่ 15 ต.ค. 62 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายละเอียดประกาศ พพ. ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  1. แนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  2. แนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  3. แนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  4. แนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  5. แนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  6. แนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ)
หมายเหตุ : ผู้สนใจสมัครโปรดอ่านรายละเอียดในประกาศให้ครบถ้วน และกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องก่อนการยืนยันอีกครั้ง 

ที่มา หางานราชการ.net

⚡️⚡️ คู่มือเตรียมสอบ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)【ต.ค. 62】

📚เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน http://bit.ly/35Gr2Dy

📚นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ http://bit.ly/2IX3BMx

📚นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ http://bit.ly/35EcvrX

📚นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ http://bit.ly/32m7uCu

📚นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ http://bit.ly/32ni1gy

 

🚚 จัดส่งโดยขนส่งเอกชน + เก็บเงินปลายทาง (ฟรีค่าจัดส่ง)

✅ ครบถ้วนทุกประเด็นในเล่มเดียว

✅ ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตามที่ประกาศสอบ

✅ เก็งข้อสอบ โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์

✅ มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า

✅ เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย

✅ มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย

✅ ฟรีไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

⚡️⚡️ รูปแบบและราคาคู่มือเตรียมสอบ

🔥 PDF 395฿

🔥 เล่มหนังสือ 585฿

🔥 เก็บเงินปลายทาง 605฿

👉 สั่งซื้อ Line id: @booksdd

👉 สั่งซื้อ > http://bit.ly/2M7l6xo (Line)

👉 สั่งซื้อ > m.me/SheetstoreBookShop (facebook)

👉 สั่งซื้อ > http://bit.ly/2Ix9u1q (shopee)

====================

📌 ชำระเงินปลายทาง

📌 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต

📌 ชำระเงินผ่านตู้ ATM/โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

✅✅โทรศัพท์ 063-4462294 (น้ำ)

Loading