Posted on Leave a comment

เจาะข้อสอบ แนวข้อสอบ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ฉบับปรับปรุง 2561

เจาะข้อสอบ แนวข้อสอบ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ฉบับปรับปรุง 2561 พร้อมเฉลย ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตามประกาศของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 😀😀

แนวข้อสอบ นักวิชาการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) อัพเดท 2561
แนวข้อสอบ นักวิชาการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) อัพเดท 2561

เนื้อหาภายในเล่ม แนวข้อสอบ นักวิชาการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) อัพเดท 2561
– ความรู้เกี่ยวกับ โครงสร้าง บทบาทและภารกิจของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
– ความรู้ทั่วไปวิชาคณิตศาสตร์
– แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
– ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาไทย
– แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
– ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
– สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
– พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ. ศ. 2558
– แนวข้อสอบ พรบ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ. ศ. 2558
– พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
– แนวข้อสอบ พรบ.โรงงาน พ.ศ. 2535
– พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2551
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2551
– พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2550
– แนวข้อสอบ พรบ.การนิคมอุตสาหหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2550
– พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530
– แนวข้อสอบ พรบ.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530
– ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ
– ความรู้ด้านการวิเคราะห์และหลักการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) อัพเดท 2561
แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) อัพเดท 2561


เนื้อหาภายในเล่ม แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) อัพเดท 2561
ความรู้เกี่ยวกับ โครงสร้าง บทบาทและภารกิจของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
– ความรู้ทั่วไปวิชาคณิตศาสตร์
– แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
– ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาไทย
– แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
– ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
– สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
– ความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี
– ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
– ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
– แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553
– แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543
– แนวข้อสอบ พรบ.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

รูปแบบการสั่งชื้อ ฟรีค่าจัดส่ง

01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (จัดส่งทาง Email ภายใน 30 นาที)

02. แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)

03. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท (มีค่าบริการเพิ่ม 20 บาท [585+20=605] จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และขั้นตอนการชำระเงิน

สรุปแนวข้อสอบ คู่มือเตรืยมสอบ เก็งข้อสอบ แนวข้อสอบราชการ พนักงานราชการ หน่วยงานรัฐ ปรับปรุงเนื้อหา ตามประกาศรับสมัครของหน่วยงาน ก่อนออกว่างจำหน่าย มีสารบัญ และเลขหน้าระบุบอย่างชัดเจน เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID : @booksdd อย่าลืมมี @ นำหน้าด้วยนะค่ะ

Loading