Posted on Leave a comment

แนวข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ท้องถิ่น 2562 ครบถ้วนทั้ง ภาค ก + ข ในเล่มเดียว

แนวข้อสอบ ท้องถิ่น 62 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ครบทั้ง ภาค ก.+ข.

แนวข้อสอบ ท้องถิ่น 62 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ครบทั้ง ภาค ก.+ข.

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท)

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน (อปท.) ท้องถิ่น 2562
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน (อปท.) ท้องถิ่น 2562

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2559

แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2559

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2560

แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2560

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท)

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน (อปท.) ท้องถิ่น 2562
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน (อปท.) ท้องถิ่น 2562

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พรบ.ภาษีป้าย พ.. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2543

แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2543

 

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท)

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (อปท.) ท้องถิ่น 2562
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (อปท.) ท้องถิ่น 2562

พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.. 2542

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.. 2542

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.. 2540

แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.. 2540

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.. 2560

แนวข้อสอบ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.. 2560

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2543

แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2543

 

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท)

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน (อปท.) ท้องถิ่น 2562
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน (อปท.) ท้องถิ่น 2562

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พรบ.วัตถุอันตราย พ.. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

การสำรวจตรวจตราเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย การป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย และภัยอื่นๆ

การฟื้นฟูและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย

 

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท)

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (อปท.) ท้องถิ่น 2562
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (อปท.) ท้องถิ่น 2562

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ..2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พรบ.การสาธารณสุข พ..2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.. 2558

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.. 2558

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.. 2550

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.. 2550

หลักการพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นฟูสุขภาพ

การควบคุมและป้องกันโรค

การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การวางแผนครอบครัว งานอนามัยแม่และเด็ก งานอนามัยโรงเรียน งานสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม งานโภชนาการ งานทางด้านระบาดวิทยา

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิตามหลักประกันสุขภาพ ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว และสิทธิผู้ป่วย

 

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท)

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน (อปท.) ท้องถิ่น 2562
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน (อปท.) ท้องถิ่น 2562

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ..2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พรบ.การสาธารณสุข พ..2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.. 2535

แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.. 2535

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.. 2535

แนวข้อสอบ พรบ.โรงงาน พ.. 2535

ความรู้เกี่ยวกับงานสุขาภิบาล

ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการของเสีย

ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการน้ำเสีย

ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการปฏิกูลของแข็ง

ความรู้เกี่ยวกับระบบระบายน้ำสำหรับน้ำฝน

 

แนวข้อสอบ นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท)

แนวข้อสอบ นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน (อปท.) ท้องถิ่น 2562
แนวข้อสอบ นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน (อปท.) ท้องถิ่น 2562

ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและเขียนแบบสถาปัตยกรรม

ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เขียนแบบ โปรแกรม AutoCAD และโปรแกรมที่ใช้เขียนแบบอื่นๆ

ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและระบบ สัญลักษณ์วัสดุก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรมและด้านวิศวกรรม

ความรู้เกี่ยวกับงานภูมิทัศน์

ความรู้เกี่ยวกับงานด้านแผนที่

แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

 

แนวข้อสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท)

แนวข้อสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน (อปท.) ท้องถิ่น 2562
แนวข้อสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน (อปท.) ท้องถิ่น 2562

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับ ผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.. ๒๕๔๘

ความรู้เกี่ยวกับงานถอดแบบ การประมาณราคา การบริหารงานก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้าง การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง การปฏิบัติงานก่อสร้าง

ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก วัสดุทางด้านวิศวกรรมและการทดสอบ

ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง

ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรก่อสร้าง

ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบวัสดุ ปฐพีกลศาสตร์ และคอนกรีตเทคโนโลยี

แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 

แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท)

แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (อปท.) ท้องถิ่น 2562
แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (อปท.) ท้องถิ่น 2562

ความรู้พื้นฐานด้านงานสำรวจและการทำแผนที่

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ AutoCAD และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณและเขียนแผนที่ การคำนวณพื้นที่จากค่าพิกัด

ความรู้เกี่ยวกับการรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยดาวเทียมเบื้องต้น (GPS)

ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณมาตราส่วนบนรูปถ่ายทางอากาศประโยชน์ของภาพถ่ายทางอากาศในงานแผนที่ หลักการแปลภาพถ่ายทางอากาศ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ (GIS)

📚📚 ข้อสอบภาค ก. ท้องถิ่น 2562

คณิตและอังกฤษ เฉลยพร้อมคำอธิบาย

– วิชาคณิตศาสตร์

– แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ

– วิชาภาษาไทย

– แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

– ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ

– แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

– สรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0

– แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0

– สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

– แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

– สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญ พ.. 2560

– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ พ.. 2560

– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.. 2534

– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ..2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562

– แนวข้อสอบ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ..2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562

– แนวข้อสอบ พรบ.เทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ..2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม2562

– แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ..2537 แก้ไขเพิ่มเติม

– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 .. 2552 และ 2562

– แนวข้อสอบระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 .. 2552

– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2542

– แนวข้อสอบ พรบกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2542

– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ..2542

– แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ..2542

– สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ..2542

– แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ..2542

– สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.. 2546

– แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.. 2546

– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ..2558

– แนวข้อสอบ พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ..2558

– สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Loading