Posted on Leave a comment

แนวข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) 【อัพเดท 2562】

แนวข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ท้องถิ่น62

แนวข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ท้องถิ่น62 พร้อมเฉลย | อัพเดทใหม่ล่าสุด 2562

แนวข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ท้องถิ่น62 พร้อมเฉลย | อัพเดทใหม่ล่าสุด 2562 คู่มือเตรียมสอบสำหรับสอบเข้าบรรจุเป็นข้าราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) เนื้อหาปรับปรุงใหม่ล่าสุด ตามประกาศรับสมัครของหน่วยงาน มีสารบัญ และเลขหน้าระบุบอย่างชัดเจน เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย พร้อมเฉลยข้อสอบท้ายบท เรียบเรียงโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบแข่งขันเพื่อบรรจุรับราชการ (ปรับปรุงเนื้อหาตามประกาศรับสมัคร 2562) สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID : @booksdd 

✨✨ แนวข้อสอบ ท้องถิ่น 2562 ✨✨

✅✅ แนวข้อสอบรวมทั้ง ภาค ก. และ ภาค ข.

✅✅ ครบถ้วนทุกประเด็นในเล่มเดียว

📚✅ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ http://bit.ly/2Vp8k10

📚✅ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ http://bit.ly/2L97NMD

📚✅ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ http://bit.ly/2L2F2Bx

📚✅ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ http://bit.ly/2L9AOYy

📚✅ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ http://bit.ly/2VnHZ3n

📚✅ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ http://bit.ly/2KZ2teL

📚✅ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ http://bit.ly/2VfcqZC

📚✅ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ http://bit.ly/2Vf53kU

📚✅ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ http://bit.ly/2KXOB4C

📚✅ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน http://bit.ly/2Vm2woZ

📚✅ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน http://bit.ly/2ViddsB

📚✅ นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน http://bit.ly/2L5I9IC

📚✅ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน http://bit.ly/2VqdjhX

📚✅ เจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน http://bit.ly/2VjE3k6

📚✅ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน http://bit.ly/2KUR67J

📚✅ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน http://bit.ly/2Vh3d2V

📚✅ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน http://bit.ly/2VgqMci

📚✅ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน http://bit.ly/2VmuMru

📚✅ เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน http://bit.ly/2Votywc

📚✅ เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน http://bit.ly/2VyL6FQ

📚✅ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน http://bit.ly/2LeyVdt

📚✅ ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย http://bit.ly/2KZ6kbV

📚✅👍 สอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อได้เลยครับ Line ID : @booksdd หรือคลิกที่ https://line.me/R/ti/p/%40wrn1301g

✅✅ แนวข้อสอบท้องถิ่นทั้งหมดได้ที่ http://bit.ly/2UxXBN7


📚ภาค ก. ท้องถิ่น อปท. 62

✅ วิชาคณิตศาสตร์
✅ แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ
✅ วิชาภาษาไทย
✅ แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
✅ ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ
✅ แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
✅ สรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
✅ แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
✅ สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
✅ แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
✅ สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560
✅ แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560
✅ สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
✅ แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
✅ สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562
✅ แนวข้อสอบ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
✅ สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562
✅ แนวข้อสอบ พรบ.เทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
✅ สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562
✅ แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม
✅ สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 และ 2562
✅ แนวข้อสอบระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552
✅ สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
✅ แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
✅ สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
✅ แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
✅ สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
✅ แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
✅ สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
✅ แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
✅ สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
✅ แนวข้อสอบ พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
✅ สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
✅ แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Loading