Posted on Leave a comment

แนวข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) 【อัพเดท 2562】

แนวข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ท้องถิ่น62

แนวข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ท้องถิ่น62 พร้อมเฉลย | อัพเดทใหม่ล่าสุด 2562

แนวข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ท้องถิ่น62 พร้อมเฉลย | อัพเดทใหม่ล่าสุด 2562 คู่มือเตรียมสอบสำหรับสอบเข้าบรรจุเป็นข้าราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) เนื้อหาปรับปรุงใหม่ล่าสุด ตามประกาศรับสมัครของหน่วยงาน มีสารบัญ และเลขหน้าระบุบอย่างชัดเจน เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย พร้อมเฉลยข้อสอบท้ายบท เรียบเรียงโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบแข่งขันเพื่อบรรจุรับราชการ (ปรับปรุงเนื้อหาตามประกาศรับสมัคร 2562) สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID : @booksdd 

✨✨ แนวข้อสอบ ท้องถิ่น 2562 ✨✨

✅✅ แนวข้อสอบรวมทั้ง ภาค ก. และ ภาค ข.

✅✅ ครบถ้วนทุกประเด็นในเล่มเดียว

📚✅ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ http://bit.ly/2Vp8k10

📚✅ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ http://bit.ly/2L97NMD

📚✅ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ http://bit.ly/2L2F2Bx

📚✅ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ http://bit.ly/2L9AOYy

📚✅ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ http://bit.ly/2VnHZ3n

📚✅ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ http://bit.ly/2KZ2teL

📚✅ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ http://bit.ly/2VfcqZC

📚✅ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ http://bit.ly/2Vf53kU

📚✅ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ http://bit.ly/2KXOB4C

📚✅ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน http://bit.ly/2Vm2woZ

📚✅ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน http://bit.ly/2ViddsB

📚✅ นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน http://bit.ly/2L5I9IC

📚✅ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน http://bit.ly/2VqdjhX

📚✅ เจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน http://bit.ly/2VjE3k6

📚✅ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน http://bit.ly/2KUR67J

📚✅ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน http://bit.ly/2Vh3d2V

📚✅ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน http://bit.ly/2VgqMci

📚✅ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน http://bit.ly/2VmuMru

📚✅ เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน http://bit.ly/2Votywc

📚✅ เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน http://bit.ly/2VyL6FQ

📚✅ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน http://bit.ly/2LeyVdt

📚✅ ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย http://bit.ly/2KZ6kbV

📚✅👍 สอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อได้เลยครับ Line ID : @booksdd หรือคลิกที่ https://line.me/R/ti/p/%40wrn1301g

✅✅ แนวข้อสอบท้องถิ่นทั้งหมดได้ที่ http://bit.ly/2UxXBN7


📚ภาค ก. ท้องถิ่น อปท. 62

✅ วิชาคณิตศาสตร์
✅ แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ
✅ วิชาภาษาไทย
✅ แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
✅ ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ
✅ แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
✅ สรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
✅ แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
✅ สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
✅ แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
✅ สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560
✅ แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560
✅ สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
✅ แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
✅ สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562
✅ แนวข้อสอบ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
✅ สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562
✅ แนวข้อสอบ พรบ.เทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
✅ สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562
✅ แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม
✅ สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 และ 2562
✅ แนวข้อสอบระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552
✅ สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
✅ แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
✅ สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
✅ แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
✅ สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
✅ แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
✅ สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
✅ แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
✅ สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
✅ แนวข้อสอบ พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
✅ สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
✅ แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Loading

Posted on Leave a comment

เจาะข้อสอบ แนวข้อสอบ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ฉบับปรับปรุง 2561

เจาะข้อสอบ แนวข้อสอบ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ฉบับปรับปรุง 2561 พร้อมเฉลย ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตามประกาศของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 😀😀

แนวข้อสอบ นักวิชาการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) อัพเดท 2561
แนวข้อสอบ นักวิชาการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) อัพเดท 2561

เนื้อหาภายในเล่ม แนวข้อสอบ นักวิชาการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) อัพเดท 2561
– ความรู้เกี่ยวกับ โครงสร้าง บทบาทและภารกิจของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
– ความรู้ทั่วไปวิชาคณิตศาสตร์
– แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
– ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาไทย
– แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
– ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
– สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
– พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ. ศ. 2558
– แนวข้อสอบ พรบ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ. ศ. 2558
– พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
– แนวข้อสอบ พรบ.โรงงาน พ.ศ. 2535
– พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2551
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2551
– พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2550
– แนวข้อสอบ พรบ.การนิคมอุตสาหหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2550
– พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530
– แนวข้อสอบ พรบ.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530
– ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ
– ความรู้ด้านการวิเคราะห์และหลักการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) อัพเดท 2561
แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) อัพเดท 2561


เนื้อหาภายในเล่ม แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) อัพเดท 2561
ความรู้เกี่ยวกับ โครงสร้าง บทบาทและภารกิจของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
– ความรู้ทั่วไปวิชาคณิตศาสตร์
– แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
– ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาไทย
– แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
– ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
– สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
– ความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี
– ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
– ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
– แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553
– แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543
– แนวข้อสอบ พรบ.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

รูปแบบการสั่งชื้อ ฟรีค่าจัดส่ง

01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (จัดส่งทาง Email ภายใน 30 นาที)

02. แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)

03. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท (มีค่าบริการเพิ่ม 20 บาท [585+20=605] จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และขั้นตอนการชำระเงิน

สรุปแนวข้อสอบ คู่มือเตรืยมสอบ เก็งข้อสอบ แนวข้อสอบราชการ พนักงานราชการ หน่วยงานรัฐ ปรับปรุงเนื้อหา ตามประกาศรับสมัครของหน่วยงาน ก่อนออกว่างจำหน่าย มีสารบัญ และเลขหน้าระบุบอย่างชัดเจน เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID : @booksdd อย่าลืมมี @ นำหน้าด้วยนะค่ะ

Loading