Posted on Leave a comment

รับสมัครสอบทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2562

กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครเข้ารับราชการทหารสายงานสัสดี 100 อัตรา (ม.6) การสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน สายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2562

กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครเข้ารับราชการทหารสายงานสัสดี 100 อัตรา (ม.6) กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครสอบ ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน สายงานสัสดีเพื่อบรรจุลงในต าแหน่งเสมียนหน่วยสัสดีอำเภอ สำนักงานสัสดีจังหวัด ฝ่ายสรรพกำลังมณฑล ทหารบกทั่วประเทศไทย และฝ่ายสรรพกำลังกองทัพภาคที่ 1- 4 จำนวน 100 อัตรา

คุณวุฒิการศึกษา

รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า (ไม่รับสมัครผู้ที่รอผลการศึกษา ไม่รับผู้ที่ยื่นวุฒิการศึกษาสูงกว่า แต่จะรับผู้ที่ยื่นวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า เท่านั้น)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

  • เพศชาย อายุ 18 – 30 ปีในปีที่บรรจุเข้ารับราชการ (พ.ศ. 2562) ( เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค. 2532 – 31 ธ.ค. 2544 ) นับอายุตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
  • เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 จากกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้(ไม่รับสมัครบุคคลที่อยู่ ระหว่างการนำตัวขึ้นทะเบียนกองประจำการเพื่อนำปลด)
    1. สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 โดยได้ขึ้นทะเบียนนำปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว
    2. เข้ารับราชการทหารกองประจำการจนครบกำหนดและปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติ่มคลิก✨✨✨

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 10 ต.ค. 2561

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ http://atc.rta.mi.th หรือ www.radd-atc.com เท่านั้น

กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครเข้ารับราชการทหารสายงานสัสดี 100 อัตรา (ม.6)
กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครเข้ารับราชการทหารสายงานสัสดี 100 อัตรา (ม.6)

พื่นที่โฆษณา แนวข้อสอบ สัสดี

Loading