Posted on Leave a comment

โรงเรียนบ้านปลาขาว รับสมัครธุรการโรงเรียน (ครูธุรการ) 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท

โรงเรียนบ้านปลาขาว รับสมัครธุรการโรงเรียน (ครูธุรการ) 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท  ด้วย โรงเรียนบ้านปลาขาว ตำบลสันป่าตอง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ประสงค์ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เพื่อลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศรับ สมัครคัดเลือกบุคคล รายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
              ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน ๑ อัตรา
ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ (ให้โรงเรียนเป็นผู้กำหนดขอบข่ายภารกิจและหน้าที่เพิ่มเติม)              ๑.๑ งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ รวมทั้งระบบ E-Office
            ๑.๒ งานการเงิน งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแล ความเป็นระเบียบ เรียบร้อย
            ๑.๓ งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียบข้อมูล การสำรวจและบันทึกข้อมูล การจัดทำรายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
            ๑.๔ งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและท้องถิ่น การ ให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ
            ๑.๕ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตราค่าจ้าง อัตราจ้าง ๙,๐๐๐.- บาท/เดือน
ลักษณะการจ้าง โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระยะเวลาการจ้าง ๑๒ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – เดือน กันยายน ๑๕๖๒ และจะจ้างต่อเมื่อได้รับงบประมาณแล้ว

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
     – เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     – เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
     – มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้านปลาขาว ตำบลสันป่าตอง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ ๒๐ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.– ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ )

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

พื่นที่โฆษณา

Loading