Posted on Leave a comment

แนวข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 38 ค.(2) ปรับปรุง พฤษภาคม 2565

แนวข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 38 ค.(2) ปรับปรุง พฤษภาคม 2565 ฉบับสมบูรณ์ ครบทุกหลักสูตรภายในเล่มเดียว

แนวข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 38 ค.(2) ปรับปรุง พฤษภาคม 2565 ฉบับสมบูรณ์ ครบทุกหลักสูตรภายในเล่มเดียว คู่มือเตรียมสอบสำหรับสอบเข้าเป็นข้าราชการ ปรับปรุงตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พฤษภาคม 2565  ครบถ้วนในเล่มเดียวประกอบด้วย (เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลยและฟรี MP3 ไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์) ฟรีค่าจัดส่ง แบบ PDF และหนังสือ แบบหนังสือฟรีค่าส่ง มีบริการเก็บเงินปลายทาง สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID : @booksdd หรือคลิก https://lin.ee/hdY4Mhs

แนวข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 38 ค.(2) (ภาค ก+ข)


รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2565 

  • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 38 ค.(2) (ภาค ก+ข) https://bit.ly/3yOXKnm
  • แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 38 ค.(2) (ภาค ก+ข)
  • แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 38 ค.(2) (ภาค ก+ข) https://bit.ly/3LzyxzX
  • แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 38 ค.(2) (ภาค ก+ข) https://bit.ly/389cu5D
  • แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 38 ค.(2) (ภาค ก+ข)
  • แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 38 ค.(2) (ภาค ก+ข) https://bit.ly/3G6yE53
  • แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 38 ค.(2) (ภาค ก+ข) https://bit.ly/3t3kfkB
  • แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 38 ค.(2) (ภาค ก+ข)
  • แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 38 ค.(2) (ภาค ก+ข) https://bit.ly/3aleNmZ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 13 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

2. นักวิชาการตรวจสอบภายใน https://bit.ly/3LzyxzX
จำนวน 12 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิซาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3. นักวิชาการพัสดุ https://bit.ly/389cu5D
จำนวน 15 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

4. นักประชาสัมพันธ์
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

5. นักทรัพยากรบุคคล https://bit.ly/3G6yE53
จำนวน 30 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอีนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

6. นักวิชาการศึกษา https://bit.ly/3t3kfkB
จำนวน 43 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอีนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

7. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน 19 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

8. นิติกร https://bit.ly/3aleNmZ
จำนวน 8 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสายาวิชานิติศาสตร์
   
10. เจ้าพนักงานธุรการ https://bit.ly/3yOXKnm
จำนวน 65 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท – 12,652 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตรวิซาชีพเทคนิค/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
    ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ดังต่อไปนี้
     1) มีสัญชาติไทย
     2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
     3) เป็นผู้เสื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
     4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
     5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรีอเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
     6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ
     7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมนดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
     8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพร่รคการเมือง
     9) ไม่เป็นบุคคสลิ้มละลาย
     10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
     11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไส่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
     12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเหราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
     13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์สมัครสอบแข่งขันต้องสมัครด้วยตนเอง ผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://ops.jobthaigov.com/ ประกาศรับสมัครคลิกเลย <== คลิกเลย ==>

👉 สั่งซื้อ Line id: @booksdd
👉 สั่งซื้อ > https://lin.ee/hdY4Mhs (Line)
👉 สั่งซื้อ > https://m.me/SheetstoreBookShop (facebook)

✅ ปรับปรุงเนื้อหาตามประกาศสอบ
✅ กระชับ ตรงประเด็น ครบจบในเล่มเดียว
✅ สรุปสาระสำคัญ แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย
✅ มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
✅ PDF ส่งภายใน 5 นาที ไม่ต้องรอนาน
✅ หนังสือจัดส่งฟรีผ่าน Flash Express มีเก็บเงินปลายทาง
✅ ฟรีไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ดูรีวิวจากลูกค้าได้ที่ http://bit.ly/2JYALcs

Loading