แนวข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ท้องถิ่น 2562 ครบถ้วนทั้ง ภาค ก + ข ในเล่มเดียว

แนวข้อสอบ ท้องถิ่น 62 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ครบทั้ง ภาค ก.+ข.

แนวข้อสอบ ท้องถิ่น 62 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ครบทั้ง ภาค ก.+ข.

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท)

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน (อปท.) ท้องถิ่น 2562
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน (อปท.) ท้องถิ่น 2562

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2559

- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2559

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2560

- แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2560

- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท)

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน (อปท.) ท้องถิ่น 2562
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน (อปท.) ท้องถิ่น 2562

- พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พรบ.ภาษีป้าย พ.. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2543

- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2543

 

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท)

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (อปท.) ท้องถิ่น 2562
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (อปท.) ท้องถิ่น 2562

- พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.. 2542

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.. 2542

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.. 2540

- แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.. 2540

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.. 2560

- แนวข้อสอบ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.. 2560

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2543

- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2543

 

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท)

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน (อปท.) ท้องถิ่น 2562
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน (อปท.) ท้องถิ่น 2562

- พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พรบ.วัตถุอันตราย พ.. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- การสำรวจตรวจตราเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย การป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย และภัยอื่นๆ

- การฟื้นฟูและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย

 

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท)

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (อปท.) ท้องถิ่น 2562
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (อปท.) ท้องถิ่น 2562

- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ..2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พรบ.การสาธารณสุข พ..2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.. 2558

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.. 2558

- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.. 2550

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.. 2550

- หลักการพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นฟูสุขภาพ

- การควบคุมและป้องกันโรค

- การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การวางแผนครอบครัว งานอนามัยแม่และเด็ก งานอนามัยโรงเรียน งานสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม งานโภชนาการ งานทางด้านระบาดวิทยา

- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิตามหลักประกันสุขภาพ ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว และสิทธิผู้ป่วย

 

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท)

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน (อปท.) ท้องถิ่น 2562
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน (อปท.) ท้องถิ่น 2562

- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ..2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พรบ.การสาธารณสุข พ..2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.. 2535

- แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.. 2535

- พระราชบัญญัติโรงงาน พ.. 2535

- แนวข้อสอบ พรบ.โรงงาน พ.. 2535

- ความรู้เกี่ยวกับงานสุขาภิบาล

- ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการของเสีย

- ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการน้ำเสีย

- ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการปฏิกูลของแข็ง

- ความรู้เกี่ยวกับระบบระบายน้ำสำหรับน้ำฝน

 

แนวข้อสอบ นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท)

แนวข้อสอบ นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน (อปท.) ท้องถิ่น 2562
แนวข้อสอบ นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน (อปท.) ท้องถิ่น 2562

- ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและเขียนแบบสถาปัตยกรรม

- ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เขียนแบบ โปรแกรม AutoCAD และโปรแกรมที่ใช้เขียนแบบอื่นๆ

- ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและระบบ สัญลักษณ์วัสดุก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรมและด้านวิศวกรรม

- ความรู้เกี่ยวกับงานภูมิทัศน์

- ความรู้เกี่ยวกับงานด้านแผนที่

- แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

 

แนวข้อสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท)

แนวข้อสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน (อปท.) ท้องถิ่น 2562
แนวข้อสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน (อปท.) ท้องถิ่น 2562

- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับ ผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.. ๒๕๔๘

- ความรู้เกี่ยวกับงานถอดแบบ การประมาณราคา การบริหารงานก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้าง การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง การปฏิบัติงานก่อสร้าง

- ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก วัสดุทางด้านวิศวกรรมและการทดสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง

- ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรก่อสร้าง

- ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบวัสดุ ปฐพีกลศาสตร์ และคอนกรีตเทคโนโลยี

- แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 

แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท)

แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (อปท.) ท้องถิ่น 2562
แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (อปท.) ท้องถิ่น 2562

- ความรู้พื้นฐานด้านงานสำรวจและการทำแผนที่

- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ AutoCAD และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณและเขียนแผนที่ การคำนวณพื้นที่จากค่าพิกัด

- ความรู้เกี่ยวกับการรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยดาวเทียมเบื้องต้น (GPS)

- ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณมาตราส่วนบนรูปถ่ายทางอากาศประโยชน์ของภาพถ่ายทางอากาศในงานแผนที่ หลักการแปลภาพถ่ายทางอากาศ

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ (GIS)

📚📚 ข้อสอบภาค ก. ท้องถิ่น 2562

คณิตและอังกฤษ เฉลยพร้อมคำอธิบาย

– วิชาคณิตศาสตร์

– แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ

– วิชาภาษาไทย

– แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

– ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ

– แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

– สรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0

– แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0

– สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

– แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

– สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญ พ.. 2560

– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ พ.. 2560

– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.. 2534

– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ..2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562

– แนวข้อสอบ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ..2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562

– แนวข้อสอบ พรบ.เทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ..2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม2562

– แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ..2537 แก้ไขเพิ่มเติม

– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 .. 2552 และ 2562

– แนวข้อสอบระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 .. 2552

– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2542

– แนวข้อสอบ พรบกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2542

– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ..2542

– แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ..2542

– สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ..2542

– แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ..2542

– สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.. 2546

– แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.. 2546

– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ..2558

– แนวข้อสอบ พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ..2558

– สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.