แนวข้อสอบ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ERT) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)

(2 บทวิจารณ์จากลูกค้า)

฿395.00฿605.00

รูปแบบการสั่งชื้อ แนวข้อสอบ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ERT) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) พร้อมเฉลย ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2561

01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (จัดส่งทาง Email ภายใน 30 นาที)

02. แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)

03. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท (มีค่าบริการเพิ่ม 20 บาท [585+20=605] จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)

ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ERT) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) | อัพเดท 2561

แนวข้อสอบ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ERT) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) พร้อมเฉลย | อัพเดท ต.ค. 2561 คู่มือเตรียมสอบสำหรับสอบเข้าบรรจุกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื้อหาปรับปรุงใหม่ล่าสุด ตามประกาศรับสมัครของหน่วยงาน มีสารบัญ และเลขหน้าระบุบอย่างชัดเจน เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย พร้อมเฉลยข้อสอบท้ายบท เรียบเรียงโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบแข่งขันเพื่อบรรจุรับราชการ (ปรับปรุงเนื้อหาตามประกาศรับสมัคร ตุลาคม 2561) สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID : @booksdd 

เนื้อหาภายในเล่ม แนวข้อสอบ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ERT) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)

ความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย
– สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
– พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
– แนวข้อสอบ พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
– พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542
– แนวข้อสอบ พรบ.ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542
– พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522
– แนวข้อสอบ พรบ.ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522
– ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
– ความรู้วิชาภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
– การสำรวจตรวจตราเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย การป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย และภัยอื่นๆ
– การฟื้นฟูและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

รูปแบบการสั่งชื้อ ฟรีค่าจัดส่ง

01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (จัดส่งทาง Email ภายใน 30 นาที)

02. แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)

03. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท (มีค่าบริการเพิ่ม 20 บาท [585+20=605] จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และขั้นตอนการชำระเงิน

payment_lessbit2

สรุปแนวข้อสอบ คู่มือเตรืยมสอบ เก็งข้อสอบ แนวข้อสอบราชการ พนักงานราชการ หน่วยงานรัฐ ปรับปรุงเนื้อหา ตามประกาศรับสมัครของหน่วยงาน ก่อนออกว่างจำหน่าย มีสารบัญ และเลขหน้าระบุบอย่างชัดเจน เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID : @booksdd อย่าลืมมี @ นำหน้าด้วยนะค่ะ


ประวัติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)

จากนโยบายของรัฐบาลที่วางแนวทางในการปฏิรูประบบราชการ โดยดำเนินการปรับปรุงระบบการบริหารราชการแผ่นดินของส่วนราชการต่างๆ ให้เป็นระบบ ซึ่งมีการก่อตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่ เพื่อให้เป็นหน่วยงานหลัก ในการปฎิบัติภารกิจที่เคยซ้ำซ้อนอยู่ในหน่วยงานอื่นๆ ให้เป็นระบบ เปรียบเสมือนเป็นเจ้าภาพในการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก ทั้งยังเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย มีหน่วยงานใหม่ถือกำเนิดขึ้นเพื่อจัดการสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ คือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีภารกิจหน้าที่ในการจัดทำแผนแม่บท วางมาตรการ ส่งเสริมสนับสนุน การป้องกัน บรรเทาและฟื้นฟูจากสาธารณภัย โดยกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย สร้างระบบป้องกัน เตือนภัย ฟื้นฟูหลังเกิดภัย และการติดตามประเมินผล เพื่อให้หลักประกันในด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ซึ่งบุคลากรจากหน่วยงานเหล่านี้จะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันใจการปฏิบัติงานป้องกัน  บรรเทา และฟื้นฟู ด้วยระบบการบริหารจัดการสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น จากสาธารณภัยทุกประเภทอย่างเป็นรูปธรรม ส่วนราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบด้วย

 

สำนักผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ สำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย
สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน
กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง
กองกฏหมาย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
กองโรงงานเครื่องจักรกล

 

รวมถึงในส่วนภูมิภาค ได้แบ่งเขตพื้นที่การรับผิดชอบเป็น ๑๘ กลุ่มจังหวัด ได้แก่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑-๑๘(เขต ๑ ปทุมธานี, เขต ๒ สุพรรณบุรี, เขต ๓ ปราจีนบุรี, เขต ๔ ประจวบคีรีขันธ์, เขต ๕ นครราชสีมา, เขต ๖ ขอนแก่น, เขต ๗ อุบลราชธานี, เขต ๘ กำแพงเพชร, เขต ๙ พิษณุโลก, เขต ๑๐ ลำปาง, เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี, เขต ๑๒ สงขลา, เขต ๑๓ อุบลราชธานี, เขต ๑๔ อุดรธานี, เขต ๑๕ เชียงราย, เขต ๑๖ ชัยนาท, เขต ๑๗ จันทบุรี, เขต ๑๘ ภูเก็ต) อีกทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยมี สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และวิทยาเขตต่างๆในส่วนภูมิภาค (วิทยาเขตปทุมธานี, วิทยาเขตขอนแก่น, วิทยาเขตเชียงใหม่, วิทยาเขตปราจีนบุรี, วิทยาเขตพิษณุโลก, วิทยาเขตภูเก็ต, วิทยาเขตสงขลา)  เมื่อมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะเป็นศูนย์กลาง ในการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลเอาใจใส่ ให้มีความปลอดภัย และไม่ได้รับความสูญเสียด้านชีวิต และทรัพย์สินที่สืบเนื่องจากสาธารณภัย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 72 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561 ถึง 19 ตุลาคม 2561

รายละเอียด
1. พนักงานนโยบายและแผนงาน จำนวน 11 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
– ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน สาขานิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี การจัดการ นิเทศศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมบริการ สารสนเทศศาสตร์ ปรัฐญา ศาสนา เทววิทยา สาธารณสุขศาสตร์ ภาษาและวรรณคดี

2. พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 20 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
– ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมความปลอดภัย คอมพิวเตอร์ อุตุวิทยา วิทยาศาสตร์กายภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี การจัดการ นิเทศศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมบริการ สารสนเทศศาสตร์ ปรัฐญา ศาสนา เทววิทยา สาธารณสุขศาสตร์ ภาษาและวรรณคดี

3. พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 9 อัตรา เงินเดือน 11280-13800 บาท
– ปวส. ปวท. หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงาน หรือมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี (มีหนังสือรับรอง)

4. พนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 10 อัตราเงินเดือน 12,430-13,800 บาท (รวมค่าครองชีพ)
– ปวส. ปวท. ปวช. ม.6 ม.3 หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต

1. พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ERT) จำนวน 12 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
– ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

2. พนักงานปฏิบัติการด้านสาธารณภัย จำนวน 19 อัตรา เงินเดือน 12,430-13,800 บาท (รวมค่าครองชีพ)
– ปวส. ปวท. ปวช. ม.6 ม.3 หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561 ถึง 19 ตุลาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://ddpm.thaijobjob.com/ หรือ https://file.job.thai.com/prakad//_170.pdf

Additional information

รูปแบบ

เก็บเงินปลายทาง, เล่มหนังสือ, ไฟล์ PDF

2 reviews for แนวข้อสอบ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ERT) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)

 1. webmaster

  แนวข้อสอบ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนักงานราชการทั่วไป 72 อัตรา
  – พนักงานประจำสำนักงาน http://bit.ly/2Cst7b0
  – พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย http://bit.ly/2CsBl2C
  – พนักงานนโยบายและแผนงาน http://bit.ly/2CrBByT
  – พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ERT) http://bit.ly/2BVis7s
  – พนักงานปฏิบัติการด้านสาธารณภัย http://bit.ly/2BXcB1A

 2. webmaster

  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 72 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561 ถึง 19 ตุลาคม 2561
  รายละเอียด
  1. พนักงานนโยบายและแผนงาน จำนวน 11 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
  – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน สาขานิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี การจัดการ นิเทศศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมบริการ สารสนเทศศาสตร์ ปรัฐญา ศาสนา เทววิทยา สาธารณสุขศาสตร์ ภาษาและวรรณคดี
  2. พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 20 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
  – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมความปลอดภัย คอมพิวเตอร์ อุตุวิทยา วิทยาศาสตร์กายภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี การจัดการ นิเทศศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมบริการ สารสนเทศศาสตร์ ปรัฐญา ศาสนา เทววิทยา สาธารณสุขศาสตร์ ภาษาและวรรณคดี
  3. พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 9 อัตรา เงินเดือน 11280-13800 บาท
  – ปวส. ปวท. หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงาน หรือมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี (มีหนังสือรับรอง)
  4. พนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 10 อัตราเงินเดือน 12,430-13,800 บาท (รวมค่าครองชีพ)
  – ปวส. ปวท. ปวช. ม.6 ม.3 หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต
  1. พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ERT) จำนวน 12 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
  – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ทุกสาขา
  2. พนักงานปฏิบัติการด้านสาธารณภัย จำนวน 19 อัตรา เงินเดือน 12,430-13,800 บาท (รวมค่าครองชีพ)
  – ปวส. ปวท. ปวช. ม.6 ม.3 หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

  สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561 ถึง 19 ตุลาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://ddpm.thaijobjob.com/ หรือ https://file.job.thai.com/prakad//_170.pdf

เพิ่มบทวิจารณ์

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.